Kosmos Třinec
PROGRAM O KINĚ PRONÁJEM LETNÍ KINO MODERNIZACE KINA
PŘEDPRODEJ NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD OTEVÍRACÍ DOBA PRO HENDIKEPOVANÉ DÁRKOVÉ KARTY 3D PROJEKCE KINOKAVÁRNA KINOGALERIE FOTOGALERIE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE JAK SE K NÁM DOSTANETE KINOTEAM PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ KINA KONTAKTY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení
  1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi Provozovatelem, Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace se sídlem: Dukelská 689, Třinec 739 61, IČ: 00601187, DIČ: CZ00601187 (plátce DPH), e-mail: reditelka@kinokosmos.cz, tel.: 558996700 (dále jen „Prodávající“ nebo „Provozovatel“) a Zákazníkem.
  1.2. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem – kupujícím vzniká koupí vstupenky na filmové nebo jiné představení provozované Prodávajícím.
  1.3. Zákazník, který zakoupí vstupenky přímo na provozovně Prodávajícího nebo přes internet, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné.
  1.4. Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

 2. Vysvětlení pojmů
  2.1. Zkratkou „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
  2.2. Vstupenkou se rozumí jedna vstupenka nebo více vstupenek, které si zákazník rezervuje a zaplatí na pokladně Prodávajícího.
  2.3. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet.
  2.4. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH v zákonné výši a je cenou konečnou.

 3. Koupě vstupenky
  3.1. Vstupenku může zákazník zakoupit přímo v provozovně Prodávajícího, kdy při platbě na pokladně Prodávajícího obdrží vstupenku, nebo přes internet na stránkách Prodávajícího: www.kinokosmos.cz.
  3.2. Při koupi vstupenky na provozovně Prodávajícího vybírá zákazník z dosud volných vstupenek.
  3.3. Vstupenky je možné rovněž zakoupit online na stránkách Provozovatele s možností úhrady platební kartou nebo převodním příkazem. Takto zakoupené vstupenky (dále e-vstupenky) lze vytisknout na tiskárně nebo předložit na obrazovce mobilního telefonu a prokázat se jimi při vstupu na akci. E-vstupenka je plnohodnotnou vstupenkou a držitel vstupenky s ní nakládá na vlastní odpovědnost. E-vstupenka obsahuje unikátní číslo a unikátní QR kód s tím, že tyto identifikační znaky opravňují ke vstupu do prostoru konání akce pouze jedenkrát a jen při prvním použití. V případě kopírování E-vstupenky se tak držitel vstupenky vystavuje riziku, že nebude vpuštěn do prostoru konání akce a že ponese veškeré právní následky a škody z toho vyplývající, a to nezávisle na tom, zda předložil originál či kopii.

 4. Ostatní podmínky
  4.1. Vstupenka je nepřenosná. Zakoupenou vstupenku nelze přijmout zpět či vyměnit a uhrazené vstupné se nevrací.
  4.2.Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu, po opuštění prostoru konání akce pozbývá platnosti. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu držiteli nebude umožněn vstup na akci. Vstupenka je ceninou a její pozměňování, úpravy či falšování jsou považovány za vážný přestupek a trestný čin, který se trestá dle příslušného zákona.
  4.3.Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. V případě zrušení akce pořadatel oznámí náhradní termín konání akce nebo způsob vrácení vstupenky prostřednictvím oznámení vyvěšeného na webových stránkách nebo odeslaného emailem na adresu, zadanou při nákupu vstupenky.
  4.4.Do místa konání akce není dovoleno vnášet skleněné láhve, zbraně, omamné látky nebo jiné předměty, které mohou být pořadatelem označeny jako nebezpečné nebo na akci zakázané. Právo osobní bezpečnostní kontroly je vyhrazeno. Pořadatel si vyhrazuje právo na akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků.
  4.5.Do místa konání akce je zakázáno nosit magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Pořizování audio a video záznamů je zakázáno.

 5. Ochrana osobních údajů
  5.1.Rezervací vstupenky přes internet nebo nákupem elektronické vstupenky, dává Zákazník Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele.
  5.2.Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenky, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

 6. Odstoupení od smlouvy
  6.1.Dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá Zákazník právo od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu a době.
  6.2.V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:
  u vstupenky zakoupené v pokladně Provozovatele, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v provozovně Provozovatele ve stejné hodnotě, u elektronické vstupenky bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.

 7. Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  7.1. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.
  7.2. Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.
  7.3.Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava - Třebovice, nebo online možnost řešení sporu na oddělení ADR, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
  7.4.Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme zákazníkovi nejdříve využít kontakt na vedení Provozovatele pro vyřešení nastalé situace.

 8. Závěrečná ustanovení
  8.1. Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem.
  8.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.
  8.3. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

Městské kino Kosmos Třinec
p. o., Dukelská 689, Třinec
PSČ: 739 61 tel: 558 996 703

OBCHODNÍ PODMÍNKY
×