Kosmos Třinec
PROGRAM O KINĚ PRONÁJEM LETNÍ KINO TADY VARY 2023/2024 MODERNIZACE KINA
PŘEDPRODEJ NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD OTEVÍRACÍ DOBA PRO HENDIKEPOVANÉ DÁRKOVÉ KARTY 3D PROJEKCE KINOKAVÁRNA KINOGALERIE FOTOGALERIE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE JAK SE K NÁM DOSTANETE KINOTEAM PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ KINA KONTAKTY

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád kina Kosmos
Vážení návštěvníci kina,
vítejte v Městském kině Kosmos Třinec. Byli bychom rádi, aby pro Vás i ostatní diváky
představovala návštěva kina příjemný zážitek. Proto laskavě žádáme, aby Vaše chování bylo v souladu s tímto návštěvním řádem.


Vstup do kina Kosmos je povolen pouze:
• za účelem návštěvy filmového či jiného představení (po prokázání se platnou
vstupenkou)
• za účelem zakoupení vstupenek na představení kina
• za účelem získání informací o akcích kina
• za účelem zakoupení občerstvení v baru kina

1. Kino je veřejnou institucí města, která slouží především k promítání filmových
představení, pořádání koncertů či divadelních představení a dalších kulturních akcí.
Kapacita sálu je 371 míst.

2. Cena vstupného je distributorem daná jako nejnižší možná, provozovatel dodržuje tuto minimální cenu. Cena uvedená na vstupence je konečná.

3. Kino poskytuje slevu ze vstupného držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (50%). U průkazů ZTP/P tato sleva spadá automaticky i na doprovod, který jde s majitelem této karty.

4. U některých projekcí umožňujeme dle doporučení distributora uplatnit slevy pro děti a mládež, studenty nebo seniory. Na výši těchto slev upozorňujeme v programu.

5. Kumulace slev není možná. Poskytnout jakékoliv další slevy neumožňují závazky
provozovatele vyplývající ze Smlouvy mezi Unií filmových distributorů a provozovatelem kina.

6. K rezervaci nebo zakoupení vstupenek se používají primárně webové stránky
www.kinokosmos.cz. Vstupenky je možné rezervovat, rovnou zakoupit on-line nebo
na pokladně kina. U filmů s dětskými slevami je možné je uplatnit i přes internet,
všechny ostatní pouze na pokladně kina.

7. Rezervace se automaticky stornují 24 hodin před začátkem představení a nebude je možné znovu vytvořit.

8. Zakoupené vstupenky se nevyměňují ani neberou zpět, proto si je ihned zkontrolujte. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9. Od 11. 2. 2023 se k 3D představením dokupují 3D brýle v hodnotě 25Kč. Tyto brýle je možné použít opakovaně.

10. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Za rušení zážitku z projekce se považuje také zapínání mobilního telefonu s podsvícenou obrazovkou. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.

11. Do kinosálu je zakázána donáška vlastního občerstvení zakoupeného mimo kinoKAVÁRNU. Do kinosálu je zakázáno vnášet nápoje a občerstvení ve skleněných nádobách.

12. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina přivedl.

13. Filmová představení začínají dle času uvedeného v programu kina a končí až po
promítnutí závěrečných titulků. Diváci odcházejí, až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím
svou bezpečnost.

14. Při přerušení projekce nebo jejím přerušení s nemožností dokončení z důvodu tzv. vyšší moci (výpadek el. proudu apod.) bude dané představení uvedeno v náhradním termínu. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na náhradní projekci. Vstupenky nelze vrátit.

15. V promítacím sále je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy
filmového představení.

16. Dle zákona č. 496/2012 Sb. jsme povinni u promítání nepřístupných filmů vyloučit účast mladistvých popř. neplnoletých osob. U filmů nepřístupných do 15 a do 18 let si proto vyhrazujeme právo ověřit Váš věk na základě předložení průkazu totožnosti.

17. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení s návštěvním řádem.

18. V prostorách kina mohou být pořizovány obrazové snímky účastníků. Svou účastí udělujete souhlas pořizováním těchto materiálů, které mohou být použity k prezentaci Městského kina Kosmos Třinec, p. o. na webových stránkách a na sociálních sítích. V případě nesouhlasu s pořizováním fotografických materiálů s Vaší osobou se, prosím, obraťte na tel. 558 996 703 nebo na mail propagace@kinokosmos.cz.

19. Do objektu je zakázáno vodit psy (kromě asistenčních) a jiná zvířata, není dovoleno uskladňovat jízdní kola, ani vnášet objemné předměty, včetně velkých batohů a tašek.

20. Ve všech prostorách je zakázáno kouřit (včetně elektronických cigaret).

21. Manipulace s technickým zařízením je povolena pouze pověřeným osobám.

22. Cizím osobám, kromě návštěvníků akcí a nájemců, není dovoleno užívat sociální
zařízení v objektu.

23. Výjimky z tohoto návštěvního řádu může stanovit ředitel kina.


Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. 8. 2023.

Městské kino Kosmos Třinec
p. o., Dukelská 689, Třinec
PSČ: 739 61 tel: 558 996 703

OBCHODNÍ PODMÍNKY
×