Kosmos Třinec
PROGRAM TŘINEC V 90... O KINĚ PRONÁJEM ZA KULTUROU BEZPEČNĚ

ZA KULTUROU BEZPEČNĚ

Je velice důležité, abychom všichni dodržovali jednoduchá pravidla, kterými ochráníme sebe i ostatní diváky.

Aktuální podmínky návštěvy kina (včetně letního):

(dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví platného od 14. 6. 2021)

  • 1 sedadlo volné mezi diváky (s výjimkou osob ze společné domácnosti)
  • nasazený respirátor či nanorouška
  • zákaz konzumace jídla a pití v hledišti
  • diváci nemají příznaky onemocnění covid-19 a personálu kina prokáží (s výjimkou dětí do 6 let), že byli očkováni, testováni s negativním výsledkem nebo prodělali nemoc Covid-19, a to za splnění aktuálních PODMÍNEK PRO ÚČAST OSOB NA HROMADNÝCH AKCÍCH (dále jen „podmínky“) – viz níže.
  • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění těchto podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci.

PODMÍNKY PRO ÚČAST OSOB NA HROMADNÝCH AKCÍCH:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Akce kina proběhnou v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Celé znění tohoto opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:
https://covid.gov.cz/opatreni/kultura/omezeni-koncertu-predstaveni-v-divadlech-atd

Akce kina proběhnou v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví ČR.

Děkujeme, že respektujete nařízení a vyhlášky vlády, KHS i našeho personálu.

Městské kino Kosmos Třinec
p. o., Dukelská 689, Třinec
PSČ: 739 61 tel: 558 996 703

OBCHODNÍ PODMÍNKY
×